Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «GML Interactive Ltd» μέσω του δικτυακού της τόπου www.stoiximan.gr. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας απαιτεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία του συνδρομητή/πελάτη (εφεξής ο «Χρήστης») με τους παρακάτω όρους χρήσης. Συνεπώς, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών, καλείται να μην προχωρήσει στην αποδοχή των παρόντων όρων και ακολούθως στη χρήση της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι οι κάτωθι όροι μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται, μεταβάλλονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Διαχειριστής»), ανάλογα και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ως εκ των ανωτέρω, ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους, καθώς η αδιάλειπτη εγγραφή και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Όρια Ηλικίας

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο Χρήστης είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών καθώς και ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης αυτής.

Περιγραφή Παροχής

Η GML Interactive Ltd μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα συμμετοχής του σε διαγωνισμούς με έπαθλα εισιτήρια αγώνων σε ομάδες των οποίων τυγχάνει Χορηγός. Η GML Interactive Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την Ιστοσελίδα, να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία ή/και πληροφορίες από αυτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, καθώς επίσης δύναται να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο τη διάθεση της Ιστοσελίδας στο κοινό χωρίς καμία σχετική προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν έχει σκοπό να ενθαρρύνει ή προκαλέσει το Χρήστη σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να παρέχει κίνητρα προς το σκοπό αυτό.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην GML Interactive Ltd και διατίθεται στο Χρήστη της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και ανήκουν στην GML Interactive Ltd ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο της GML Interactive Ltd, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή των κατατεθειμένων εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) ή σημάτων υπηρεσιών, ή περιεχομένου βάσεων δεδομένων της GML Interactive Ltd ή τρίτων δικαιούχων, που καθίστανται προσιτά στον Χρήστη μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της προσωπικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου αυτού, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον Χρήστη της Ιστοσελίδας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να προβεί στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο σε σχέση με τις οδηγίες που παρέχει ο Διαχειριστής. Ο Χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα της GML Interactive Ltd μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η GML Interactive Ltd μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει την παροχή της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Διαχειριστή σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Ιστοσελίδας και δεσμεύεται ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτής. Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη χωρίς καμία χρέωση από την GML Interactive Ltd.

Εγγραφή - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την εγγραφή του Χρήστη στην παρούσα Ιστοσελίδα θα του ζητηθούν τα ακόλουθα δεδομένα :

Όνομα - Επώνυμο,

Όνομα Χρήστη της επιλογής του,

Ηλεκτρονική διεύθυνση,

Κωδικός πρόσβασης της επιλογής του,

Ημερομηνία γέννησης και

Προαιρετικά: ΑΜΚΑ και Αγαπημένη ομάδα.

Με την εγγραφή του ο Χρήστης δηλώνει τη συναίνεσή του για την καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την GML Interactive Ltd, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του.

Η GML Interactive Ltd διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον τέτοιο της έχει χορηγηθεί από τον Χρήστη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του στην παρούσα Ιστοσελίδα ή σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω σχετικής έγκρισης από το υπάρχον προφίλ του Χρήστη στην Ιστοσελίδα να του επικοινωνεί το newsletter της ticketfan.stoiximan.gr.

H GML Interactive Ltd διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ticketfan.stoiximan.gr ή και της stoiximan.gr για το συγκεκριμένο γεγονός. Τα στοιχεία κάθε Χρήστη που θα ζητούνται δεν θα χρησιμοποιηθούν από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον, παρά μόνο από την GML Interactive Ltd και τους εγκεκριμένους συνεργάτες της, για λόγους διεκπαιρεωτικούς, διαφημιστικούς και στατιστικούς και μόνο στην περίπτωση που ληφθεί η ρητή συγκατάθεση που Χρήστη. Ο Χρήστης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, ενημέρωση, πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης πραγματοποιήσει την εγγραφή του μέσω του λογαριασμού του στo Facebook ή google account, η Ιστοσελίδα δύναται να λάβει πληροφορίες από αυτά. Προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγγραφής/εισόδου είναι ο Χρήστης να δώσει εξουσιοδότηση στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη χρήση αυτή, η οποία ταυτόχρονα εξουσιοδοτεί το μέσο να μας μεταβιβάσει προσωπικά του δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη στιγμή της εξουσιοδότησης έχετε ενημέρωση για το ποια ακριβώς στοιχεία θα διαβιβαστούν. Σε διαφορετική περίπτωση ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να λάβει πληροφορίες από άλλες πηγές όπως email, φωτογραφία προφίλ, όνομα χρήστη και λίστα φίλων.

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμών

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό Χρήστης μπορεί να δηλώσει μόνο μια συμμετοχή. Πολλαπλές συμμετοχές δεν επιτρέπονται από το ίδιο άτομο στον ίδιο διαγωνισμό. Επιτρέπεται όμως η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερους τους ενός διαγωνισμούς. Ο/Οι νικητής/νικητές θα ανακοινώνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μετά την λήξη την διαγωνισμού και μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο θα οδηγείται/ούνται στο προφίλ του/τους με link για να συμπληρώσει/ουν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του εισιτηρίου, ήτοι AMKA, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας Τα εισιτήρια θα παραδίδονται απευθείας στο γήπεδο ή μέσω email ανάλογα με τον τρόπο που ορίζει η ίδια η ομάδα και είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα. Σε περίπτωση που οι νικητές μετά την ενημέρωσή τους αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, τότε ακυρώνεται οποιαδήποτε αξίωση τους προς την GML Interactive Ltd. Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και η GML Interactive Ltd απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Η GML Interactive Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους. Η GML Interactive Ltd δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού. Η GML Interactive Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλειπή, προσβάλλουν την εικόνα της GML Interactive Ltd ή/και τα ήθη και έθιμα γενικότερα.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Κλήρωση/ Έπαθλα Διαγωνισμών

Α. Κριτήρια Ανάδειξης Νικητή

Ο Χρήστης πρέπει να απαντήσει σωστά σε σχετική ερώτηση και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Με την λήξη του διαγωνισμού η κλήρωση και η ανάδειξη του νικητή θα γίνεται αυτόματα με script. Ο νικητής θα ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας ticketfan.stoiximan.gr και μέσω προσωπικού email. Και στις δύο περιπτώσεις ο νικητής θα οδηγείται μέσω link να συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τα εισιτήρια.

Β. Έπαθλα Διαγωνισμού

Δωρεάν εισιτήρια σε αγώνες των ομάδων που χορηγεί η GML Interactive Ltd (Stoiximan.gr).

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διατηρήσει στο αρχείο του και προς χρήση τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ή και τη λήξη της πελατειακής σχέσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Περιορισμός Ευθύνης - Δήλωση Αποποίησης

Η GML Interactive Ltd λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η GML Interactive Ltd δεν εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα αυτών και δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επίσης, η GML Interactive Ltd δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ή ότι τα τυχόν λάθη, βλάβες, δυσλειτουργίες ή/και καθυστερήσεις θα διορθώνονται άμεσα. Ακόμη, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου η GML Interactive Ltd δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν ζημιές, βλάβες ή άλλες δυσλειτουργίες που τυχόν προκληθούν στο λογισμικό των συσκευών του Χρήστη από ιούς ή/και έτερα επιζήμια συστατικά. Η GML Interactive Ltd δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Χρήστη, που τυχόν θα προκληθεί από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη σελίδα μέσω συνδέσμων (Links). Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της GML Interactive Ltd κατά τρόπο αντίθετο προς τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της GML Interactive Ltd και του Χρήστη της Ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Για να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ticketfan@stoiximan.gr.

Δικαιώματα Χρήστη σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την GML Interactive Ltd απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να έχει επίγνωση και να επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να μελετήσει, να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ερχόμενος σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή του ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, του είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε μορφή που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχει δικαίωμα να μας ζητήσει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα του αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχει παράσχει ο ίδιος και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή του ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η GML Interactive Ltd τον ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή του, έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του προτού την ανακαλέσει. Για να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παναγιώτη Σκύρλα, dpo-office@stoximan.gr.

Για να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά του ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) αποστέλλοντας mail στο dpo-office@stoximan.gr.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία GML Interactive Ltd ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παναγιώτη Σκύρλα, dpo-office@stoximan.gr.