Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Gambling Malta Limited» (εφεξής η «GML») μέσω του δικτυακού της τόπου www.stoiximan.gr. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας απαιτεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία του συνδρομητή/πελάτη (εφεξής ο «Χρήστης») με τους παρακάτω όρους χρήσης. Συνεπώς, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών, καλείται να μην προχωρήσει στην αποδοχή των παρόντων όρων και ακολούθως στη χρήση της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι οι κάτωθι όροι μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται, μεταβάλλονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Διαχειριστής»), ανάλογα και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ των ανωτέρω, ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους, καθώς η αδιάλειπτη εγγραφή και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Όρια Ηλικίας

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο Χρήστης είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών καθώς και ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης αυτής.

Περιγραφή Παροχής

Η GML μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη συμμετοχής του σε διαγωνισμούς με έπαθλα εισιτήρια αγώνων σε ομάδες των οποίων τυγχάνει Χορηγός. Η GML διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την Ιστοσελίδα, να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία ή/και πληροφορίες από αυτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, καθώς επίσης δύναται να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο τη διάθεση της Ιστοσελίδας στο κοινό χωρίς καμία σχετική προειδοποίησή. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν έχει σκοπό να ενθαρρύνει ή προκαλέσει το Χρήστη σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να παρέχει κίνητρα προς το σκοπό αυτό.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην GML και διατίθεται στο Χρήστη της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και ανήκουν στην GML ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο της GML, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή η διανομή των κατατεθειμένων εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) ή σημάτων υπηρεσιών, ή περιεχομένου βάσεων δεδομένων της GML ή τρίτων δικαιούχων, που καθίστανται προσιτά στον Χρήστη μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της προσωπικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου αυτού, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον Χρήστη της Ιστοσελίδας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να προβεί στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο σε σχέση με τις οδηγίες που παρέχει ο Διαχειριστής. Ο Χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα της GML μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η GML μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει την παροχή της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Διαχειριστή σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Ιστοσελίδας και δεσμεύεται ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δημοσιεύει στοιχεία της Ιστοσελίδας εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο. Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη χωρίς καμία χρέωση από την GML.

Εγγραφή - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την εγγραφή του Χρήστη στην παρούσα Ιστοσελίδα θα του ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα - Επώνυμο, Όνομα Χρήστη της επιλογής του, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Κωδικός πρόσβασης της επιλογής του, Ημερομηνία γέννησης και Προαιρετικά: ΑΜΚΑ και Αγαπημένη ομάδα. Με την εγγραφή του ο Χρήστης δηλώνει τη συναίνεσή του για την καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την GML, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ιδίως του νόμου 2472/1997. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η συμμετοχή του Χρήστη σε κλήρωση, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς της GML. H GML διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ticketfan.stoiximan.gr ή και της stoiximan.gr. Τα στοιχεία κάθε Χρήστη που θα ζητούνται δεν θα χρησιμοποιηθούν από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον, παρά μόνο από την GML και τους εγκεκριμένους συνεργάτες της, για λόγους διαφημιστικούς, marketing και στατιστικούς. Ο Χρήστης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, ενημέρωση, πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Για να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του ο Χρήστης δύναται να απευθυνθεί στο email ticketfan@stoiximan.gr . Σε περίπτωση που ο Χρήστης πραγματοποιήσει την εγγραφή του μέσω του λογαριασμού του στo Facebook ή google account, η Ιστοσελίδα δύναται να λάβει πληροφορίες από αυτά ή οποιονδήποτε τρίτο λογαριασμό είναι συνδεδεμένος ο Χρήστης (facebook, Google). Σε διαφορετική περίπτωση ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να λάβει πληροφορίες από άλλες πηγές όπως email, φωτογραφία προφίλ, όνομα χρήστη και λίστα φίλων.

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμών

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό Χρήστης μπορεί να δηλώσει μόνο μια συμμετοχή. Πολλαπλές συμμετοχές δεν επιτρέπονται από το ίδιο άτομο στον ίδιο διαγωνισμό. Επιτρέπεται όμως η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερους τους ενός διαγωνισμούς. Ο/Οι νικητής/νικητές θα ανακοινώνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μετά την λήξη την διαγωνισμού και μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο θα οδηγείται/ούνται στο προφίλ του/τους με link για να συμπληρώσει/ουν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του εισιτηρίου, ήτοι AMKA, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και στην περίπτωση που το δώρο είναι διπλό εισιτήριο, τα αντίστοιχα στοιχεία του συνοδού. Τα εισιτήρια θα παραδίδονται απευθείας στο γήπεδο ή μέσω email ανάλογα με τον τρόπο που ορίζει η ίδια η ομάδα και είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα. Σε περίπτωση που οι νικητές μετά την ενημέρωσή τους αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, τότε ακυρώνεται οποιαδήποτε αξίωση τους προς την GML. Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και η GML απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Η GML διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους. Η GML δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού. Η GML διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλειπή, προσβάλλουν την εικόνα της GML ή/και τα ήθη και έθιμα γενικότερα.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Κλήρωση/ Έπαθλα Διαγωνισμών

Α. Κριτήρια Ανάδειξης Νικητή

Ο Χρήστης πρέπει να απαντήσει σωστά σε σχετική ερώτηση και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Με την λήξη του διαγωνισμού η κλήρωση και η ανάδειξη του νικητή θα γίνεται αυτόματα με script. Ο νικητής θα ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας ticketfan.stoiximan.gr και μέσω προσωπικού email. Και στις δύο περιπτώσεις ο νικητής θα οδηγείται μέσω link να συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τα εισιτήρια και στη περίπτωση του διπλού εισιτηρίου και του συνοδού του.

Β. Έπαθλα Διαγωνισμού

Δωρεάν εισιτήρια σε αγώνες των ομάδων που χορηγεί η GML (Stoiximan.gr). Τα εισιτήρια κατά περίπτωση είναι είτε μονά είτε διπλά.

Διατήρηση και Διαγραφή Δεδομένων

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διατηρήσει στο αρχείο του και προς χρήση τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την Ιστοσελίδα, ο Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διαγράψει από το αρχείο του κάθε πληροφορία συναφή με τον λογαριασμό του, όπως προσωπικά στοιχεία, λογαριασμό social media, ιστορικά άσκησης και οποιονδήποτε τρίτο λογαριασμό είναι συνδεδεμένος ο χρήστης.

Περιορισμός Ευθύνης - Δήλωση Αποποίησης

Η GML λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η GML δεν εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα αυτών και δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επίσης, η GML δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ή ότι τα τυχόν λάθη, βλάβες, δυσλειτουργίες ή/και καθυστερήσεις θα διορθώνονται άμεσα. Ακόμη, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου η GML δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν ζημιές, βλάβες ή άλλες δυσλειτουργίες που τυχόν προκληθούν στο λογισμικό των συσκευών του Χρήστη από ιούς ή/και έτερα επιζήμια συστατικά. Η GML δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Χρήστη, που τυχόν θα προκληθεί από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη σελίδα μέσω συνδέσμων (Links). Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της GML κατά τρόπο αντίθετο προς τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της GML και του Χρήστη της Ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Για να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ticketfan@stoiximan.gr.